พันธุ์ ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ตะวันออก เหนือ กลาง
ระยอง 5 ผลผลิตดีและมีเสถียรภาพ ไม่เหมาะกับดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว และดินเหนียวปนทรายแป้งที่ฝนน้อยกว่า 1,000 มม./ปี เหมาะกับดินร่วนเหนียวปนทรายที่ฝนมากกว่า 1,200-1,400 มม./ปี แต่ดินทรายผลผลิตต่ำ ไม่เหมาะกับดินเหนียวที่ฝนน้อยกว่า 1, 200 มม./ปี หรือดินทรายปนร่วนที่ฝนน้อยกว่า 800 มม./ปี ไม่เหมาะกับดินเหนียวที่มีฝนน้อยกว่า 1,200 มม./ปี ดินทรายหรือดินเหนียวปนทรายแป้งที่มีฝนน้อยกว่า 1,000 มม./ปี
ระยอง 7 เหมาะกับดินร่วนปนทรายหรือร่วนปนเหนียว ฝน 1,000-1,200 มม./ปี หรือดินเหนียวที่ฝน 1,200-1,400 มม./ปี คล้ายระยอง 5 ให้ผลผลิตดีสูงกว่าค่าเฉลี่ย ชอบดินที่อุดมสมบรูณ์ แต่ปริมาณน้ำฝนยังเป็นข้อจำกัด ให้ผลผลิตดีสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระยอง 72 เหมาะกับดินทรายปนร่วนหรือร่วนปนเหนียวที่ฝน 1,400-1,600 มม./ปี ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวที่ฝน 1,200-1,600 มม./ปี เหมาะกับดินร่วนที่ฝน 1,000-1,200 มม./ปี หรือดินเหนียวปนทรายแป้งที่ฝน1,000-1,200 มม./ปี ผลผลิตสูงไม่เหมาะกับดินทราย หรือดินเหนียวที่มีฝนน้อยกว่า 1,000 มม./ปี เหมาะกับดินร่วนปนทราย และดินทรายปนร่วน ฝนมากกว่า 1,000 มม.ปี หรือดินร่วนเหนียวที่ฝนมากกว่า 1,200 มม./ปี ไม่เหมาะกับดินทราย ดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง ที่มีฝนน้อยกว่า 1,000 มม./ปี
ระยอง 9 ผลผลิตสูงในเขตมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,000 มม./ปี เนื้อดินไม่ได้เป็นข้อจำกัด ผลผลิตสูง เหมาะกับดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้งที่ฝน 800-1,000 มม./ปี เหมาะสม ผลผลิตสูง เหมาะกับฝนมากกว่า 1,400 มม./ปี ในดินทราย ดินร่วนปนทราย ดินทรายปนร่วน ดินร่วน และดินร่วนเหนียว ให้ผลผลิตสูงในเขตที่มีฝนมาก
ระยอง 11 คล้ายกับระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า คล้ายระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า ไม่เหมาะกับดินทราย ดินเหนียวที่มีฝนน้อยกว่า 1,400 มม./ปี คล้ายกับระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า ผลผลิตปานกลาง เหมาะกับฝนมากกว่า 1,400 มม./ปี
ระยอง 90 คล้ายกับระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า คล้ายระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า เหมาะสมมากกับดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีฝนมากกว่า 1,200 มม./ปี ผลผลิตปานกลางมีเสถียรภาพในการปรับตัว เหมาะกับดินทรายปนร่วน หรือดินร่วนปนทรายมากกว่า 1,400 มม./ปี
เกษตรศาสตร์ 50 คล้ายกับระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า คล้ายกับระยอง 9 แต่ผลผลิตต่ำกว่า ผลผลิตดีและมีเสถียรภาพ คล้ายกับระยอง 11 คล้ายกับระยอง 5

You missed