ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวศ.ชม. ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2563 สวส 63057238104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,227.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63057085877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,490 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวศ.ชม. ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 145,319 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 45 รายการ
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวรั้วหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวศ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ E- GP โปรดระบุสถานะ 2,250.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
2563 ศวศ.ขอนแก่น 63057211888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,445.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 63057336440 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,959.25 1 ม.ค. 113 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 63057328484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,715.60 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 2793 จาก 3442