ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดยเดิมชื่อว่าสถานีกสิกรรมเชียงรายสังกัดกองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองพืชไร่เชียงราย สังกัดกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของกรมวิชาการเกษตรและได้ยกระดับเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์