งานผลิตพันธุ์พืช

ลำดับที่ ชนิดพืช จำนวน ราคา
1 เจียวกู้หลาน (พันธุ์แนะนำ) 2,160 ต้น
2 สตอเบอร์รี่ 925 ต้น 10
3 ถั่วลันเตา (พันธุ์ฝักใหญ่เชียงราย)
4 ปทุมมา (พันธุ์จำหน่าย) 960 หัว 5
5 เมล็ดส้มต่างประเทศ
6 เห็ดตับเต่า
7 ลำไย 150 ต้น 20
8 ลิ้นจี่ 88 ต้น 25
9 หน่อสับปะรดภูแล
10 ส้มไร้เมล็ด (พันธุ์แพร่ 1) 340 ต้น 80
11 ต้นตอส้ม 695 ต้น 5

ติดต่อ โทร 053-170100