วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเป็นผู้นำด้านการวิจัย พัฒนาพืชและนำผลงานทางด้านวิชาการมาถ่ายทอดและพัฒนาเกษตรให้สมดุล กับสภาพแวดล้อมในระดับสากล