ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566
ประกาศเพิ่มเติม
การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566
เปิดรับตัวอย่าง กาแฟผลแห้ง 30-80 กก. กาแฟกะลา 25-60 กก.
รับสิ่งประกวด ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566
ส่งตัวอย่างได้ที่ :
ภาคเหนือ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-114 133 ถึง 36
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เบอร์โทร 053-170 102
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เบอร์โทร 055-679 085
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.แพร่ เบอร์โทร 054-556 526
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.น่าน เบอร์โทร 054-682 045
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เบอร์โทร 045-814 581
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เบอร์โทร 042-039 891
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.เลย เบอร์โทร 042-804 409
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.อุดรธานี เบอร์โทร 086-450 7503
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.หนองคาย เบอร์โทร 042-490 936
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมา (สีคิ้ว) เบอร์โทร 044-009 967
ภาคกลาง
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เบอร์โทร 056-810 024
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ตาก เบอร์โทร 055-508 987
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จ.พิษณุโลก เบอร์โทร 055-313 131
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรี เบอร์โทร 032-240 959
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 034-552 035
ภาคใต้
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เบอร์โทร 077-556 073
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เบอร์โทร 073-297 072
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
ประกาศกรมวิชาการเกษตร (การประกวด66)
https://www.doa.go.th/hc/cmrarc/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศกรมวิชาการเกษตร-การประกวด66.pdf
1.ใบสมัครการประกวดสุดยอดกาแฟไทย2566
https://www.doa.go.th/hc/cmrarc/wp-content/uploads/2023/05/1.ใบสมัครการประกวดสุดยอดกาแฟไทย2566.pdf
2.แบบแจ้งยืนยันพื้นที่ปลูกกาแฟส่งเข้าประกวด
https://www.doa.go.th/hc/cmrarc/wp-content/uploads/2023/05/2.แบบแจ้งยืนยันพื้นที่ปลูกกาแฟส่งเข้าประก.pdf
3.เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอม
https://www.doa.go.th/hc/cmrarc/wp-content/uploads/2023/05/3.เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอม.pdf
4.แบบส่งตัวอย่างคืน
https://www.doa.go.th/hc/cmrarc/wp-content/uploads/2023/05/4.แบบส่งตัวอย่างคืน.pdf