นายสมคิด ดำน้อย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริการวิชาการ

นางพิมยานีย์ ทิพย์ละไม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวัฒนนิกรณ์ เทพโพธา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพรพนัช มีกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายยุทธนา ชัยชมภู

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช.3

นางสาวพรพนัช มีกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายสันทัศน์ พุธโธวิวรรธน์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายถือ วิชาดี

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางสาวพรพิมล ชัยวงศ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่าง

พนักงานราชการ รวม 52 คน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร                       จำนวน 4 คน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          จำนวน 1 คน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร               จำนวน 4  คน

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 1 คน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                      จำนวน 1 คน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร                    จำนวน 3 คน

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน            จำนวน  5 คน

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง         จำนวน 1 คน 

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร             จำนวน 32 คน