ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ศึกษา  วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมฯ  และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร  ภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์หรือ  ท่อนพันธุ์  และกระจายพันธุ์  แบ่งงานภายในเป็น  1 ฝ่าย 2 กลุ่ม ได้แก่

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานแผนงานและงบประมาณ

งานการบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  และงานธุรการทั่วไป

         2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

     – ศึกษา วิจัย พัฒนา  และทดสอบพืช/เทคโนโลยี  การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

    – ศึกษา วิจัย และทดสอบพืช/สาขาวิชา  ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมฯ

    – ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช  และกระจายพันธุ์

       3. กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่

บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต  และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่  เกษตรกร  ภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ  ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบสภาพพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  19  องศา  47  ลิปดา 30  ฟิลิปดา ถึง  19  องศา  50  ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่  99  องศา  33  ลิปดา  ถึง  99  องศา  35  ลิปดาตะวันออก  เนื้อที่ทั้งหมด  3,646  ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน  มีความลาดชันมากกว่า  35%  และมีที่ราบเป็นเนินแคบๆ  ตามบริเวณสันเขาและหุบเขาซึ่งมีความลาดชันอยู่ระหว่าง  8–35%  ความต่างระดับของพื้นที่ประมาณ  500  เมตร  โดยมีจุดต่ำสุดและสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ประมาณ  1,200  ถึง 1,700  เมตร  ตามลำดับ