โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

โครงการบ้านธารทอง ได้สนับสนุนปุ๋ยหมักเติมอากาศจำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อปรับสภาพแปลงปลูกบัวดินและพืชผัก

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้จัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านการผลิตพืช, GAP, แจกพันธุ์กาแฟแก่ผู้สนใจ

โครงการบ้านปางขอน ได้ติดตามเกษตรที่เข้าฝึกอบรมการผลิตกาแฟที่ถูกต้องและเหมาะสมให้คำแนะนำในการสร้างโรงเรือนชั่วคราวในการเพาะกล้ากาแฟอารา บิก้าพันธุ์เชียงใหม่80 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน วัสดุในการสร้างโรงเรือนและเมล็ดพันธุ์กาแฟ

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ ได้ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่โครงการ บ้านป่าแอ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกาแฟ กะลา และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

โครงการบ้านห้วยหยวกป่าโซมีการตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟต้นแบบของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการผลิตการถูกต้องและเหมาะสมที่ ของนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีและคณะ

โครงการบ้านดอยบ่อ จัดฝึกอบรบเกษตรกร หลักสูตรการผลิตกาแฟที่ถูกต้องและเหมาะสมและการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืช

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น จ.เชียงราย และดอยผาจิ จ.พะเยาแปลงต้นแบบในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรในการทำการเกษตร ที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงราย

จัดนิทรรศการงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว