บุคลากร

นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์

                    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร                      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวสาวิตรี  ไมตรีจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งฤดี  สถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายอรรถพล  คุ้มโหมด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชนาธิป ญานุรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณัทภัค  คงสมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชยา  จารุบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชจริน  วงษ์นิล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์พงษ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอภิรดี  สุคต
แม่บ้าน