สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ
#1
สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ และพรพิมล อธิปัญญาคม
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Macrophomina spp. ในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจบางพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2552 ได้ตัวอย่างพืชเป็นโรค 2 ชนิด จำนวน 3 ตัวอย่าง นำมาแยกเชื้อสาเหตุโรคด้วยวิธี Tissue transplanting technique และเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผลการทดลองสามารถจำแนกเชื้อสาเหตุโรคได้เป็นเชื้อรา Macrophomina phaseolina โดยเส้นผ่าศูนย์กลาง sclerotia และ pycnidia บนพืชมีขนาดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน conidia ถูกสร้างอยู่ใน pycnidia เท่านั้นไม่สร้างบนอาหารเลี้ยงเชื้อ


ไฟล์แนบ
.pdf   1267_2552.pdf (ขนาด: 143.69 KB / ดาวน์โหลด: 900)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ - โดย doa - 08-04-2016, 03:14 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม