ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

2517   แปลงทดลองพืชไร่ สถานีทดลองข้าวพิษณุโลก

2523   สถานีทดลองพืชไร่พิษณุโลก สถาบันวิจัยพืชไร่

2546   ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2

2548   ศูนย์วิจัยพืชไร่พิษณุโลกสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

2553   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

2554   ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

2558   ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร