บุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชุติมา ส้มไม้
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวันเพ็ญ บุญประดับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพรศิลป์กัณธ วีระวันชัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กลุ่มวิจัย

นางสาวภภัสสร วัฒนกุลภาคิน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผอ.กลุ่มวิจัย
นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นางสาวกัณทิมา ทองศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์