สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง ขอบคุณค่ะ **
        
     
   
 แอพพลิเคชัน ทะเบียนปัจจัยการผลิต (DOA Agri Factor)     
   ios     |  android                                                                         
     ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช
ด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. แอพลิเคชั่นนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้า
หลอกขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลิตผลเกษตร หรือต่อตัวเกษตรกรเอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อเข้าใช้ระบบทาง http://e-service.doa.go.th ตามปกติไม่ได้

สามารถเข้าใช้ได้ทาง http://nsw.doa.go.th