สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

 

 แอพพลิเคชัน ทะเบียนปัจจัยการผลิต (DOA Agri Factor)     
   ios  |  android                                                                         
     ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืชด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. แอพลิเคชั่นนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้าหลอกขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลิตผลเกษตร หรือต่อตัวเกษตรกรเอง

small ข่าวสารประชาสัมพันธ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------