สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

 แอพพลิเคชัน ทะเบียนปัจจัยการผลิต (DOA Agri Factor)     
   ios     |  android                                                                         
     ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช
ด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. แอพลิเคชั่นนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้า
หลอกขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลิตผลเกษตร หรือต่อตัวเกษตรกรเอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

small สามารถเข้าใช้ระบบ NSW ง่ายๆ โดยคีย์ nsw.doa.go.th ที่บราวเซอร์