โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า สำหรับเมล็ดพันธฺุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๓

 >>Update ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓<<       

*Click

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ
๑. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. …
ดาว์นโหลดที่ http://www.doa.go.th/rubfung/ard/hazard-bd.pdf
๒. ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความใมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. …
ดาว์นโหลดที่ http://www.doa.go.th/rubfung/ard/hazard-of.pdf
๓. ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. …
ดาว์นโหลดที่ http://www.doa.go.th/rubfung/ard/hazard-pr.pdf
*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น แบบเสนอความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

แบบเสนอความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต
การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
(ฉบับที่ …) พ.ศ. ….
โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น แบบเสนอความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

แบบเสนอข้อคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า (วอ./กษ.12)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต (วอ./กษ.13)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออก (วอ./กษ.14)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขาย (วอ./กษ.15)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง (วอ./กษ.16)

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการจากัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการออกใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซตคลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต