สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

doa apps
appmoac
**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง ขอบคุณค่ะ **
factor pic     factor ios factor andr
   appstore  googleplay
   
 แอพพลิเคชัน ทะเบียนปัจจัยการผลิต (DOA Agri Factor)                                                                               
     ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช
ด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ. แอพลิเคชั่นนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้า
หลอกขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลิตผลเกษตร หรือต่อตัวเกษตรกรเอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อเข้าใช้ระบบทาง http://e-service.doa.go.th ตามปกติไม่ได้

สามารถเข้าใช้ได้ทาง http://nsw.doa.go.th