สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง
   ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ **

 เว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- คําขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นคําขอเกี่ยวกับปุ๋ยทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) 
 
- ประกาศผลการประเมินข้อมูลพิษวิทยาจากคณะทำงานฯ  
- วัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- คู่มือ กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้าของสหภาพยุโรป  
- แบบฟอร์มรายงานคำรับรองปฎิบัติราชการ download

- รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 เดือน

- รายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการร้านจาหน่ายปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและสัญลักษณ์ Q Shop ปี 2554-2558
(จำนวน 1,495 ราย)
- ผลคะแนน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร " วันที่ 26-28 พ.ย. 2558