แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (เลขที่ พ.พ.)

เลขที่ พ.พ. เมล็ดพันธุ์ข้าว