แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (เลขที่ พ.พ.)

เมล็ดพันธุ์ข้าว (*Update 19.2.2563)