เมล็ดพันธุ์ควบคุม

ชนิดและชื่อพันธุ์ มาตรฐานคุณภาพ คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม
2556 (ล่าสุด) 2556 (ล่าสุด) ข้าวแดง ข้าวปน ในเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
2549 2549 ห้ามผสม หรือเจือปน เมล็ดพันธุ์มะละกอ GMO
2543 2543
2541 2541
2535 2541 (ปาล์มน้ำมัน)