ภารกิจ อำนาจหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มีหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้

(ก) ควบคุมการนำเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช

(ข) ควบคุมการผลิตและการจำหน่ายพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช

(ค) ควบคุมการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย

(ง) ควบคุมการผลิตและการจำหน่ายวัตถุมีพิษตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(จ) ให้บริการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตร

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม และด่านตรวจพืช ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

 2. กลุ่มบริหารโครงการวิจัย มีหน้าที่วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานวิจัย และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมพืชวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

 4. กลุ่มควบคุมปุ๋ย มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย อันได้แก่

  • ศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการอนุญาตและขึ้นทะเบียน  เกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต ขายและนำผ่านปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักวิชาการตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  • ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการเพื่อให้เกิดระบบควบคุมกำกับดูแลการผลิตและการ นำเข้าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีถูกต้องตามหลักวิชาการ

  • ให้บริการประชาชนและควบคุม กำกับ ดูแลผู้ประกอบการค้าปุ๋ยให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 5. กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรการ วิธีปฏิบัติควบคุมและกำกับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การกำหนดหมายเลขเมล็ดพันธุ์ ควบคุมละตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช

 6. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรการ กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติควบคุมและกำกับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

 7. กลุ่มสารวัตรเกษตร มีหน้าที่ ควบคุม และกำกับเกี่ยวกับการผลิต การรวบรวม การจำหน่าย และการใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช

 8. กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร มีหน้าที่

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชให้สอดคล้องกับ มาตรการด้านสุขอนามัยพืช และข้อกำหนดในการนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า

  • ให้บริการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช

  • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืช

 9. ด่านตรวจพืช มีหน้าที่

  • ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นำเข้า นำผ่านและส่งออกตามกฎหมาย   ว่าด้วยการกักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืช

  • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าพืชผลิตพืชผลพืชและวัสดุการเกษตร