ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. 2552

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่ให้มีในฉลาก พ.ศ. 2552

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า พ.ศ. 2552

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี  พ.ศ. 2552

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณอินทรียวัตถุรับรองเพื่อตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. 2552

6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรอง  พ.ศ. 2552

7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2554

8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณอินทรียวัตถุที่ให้มีในปุ๋ยอินทรีย์เคมี พ.ศ. 2554

9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2554

10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. 2555

11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. 2559

13. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย พ.ศ. 2559

14. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2562