ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ พ.ศ.๒๕๕๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าผัก ผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์อละสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชควบคุมเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการส่งออกสำหรับสินค้าฝรั่งและชมพู่ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกมะละกอไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส และไอซ์แลนด์ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซค์ในผลลำไยสดที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก พ.ศ.๒๕๔๗

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู้ผลิตผัก ผลไม้แช่เยือกแข็ง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ.๒๕๕๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและขึ้นทะเบียนรับรองโรงรมเมทิลโบร์ไมด์ พ.ศ.๒๕๕๑