นำเข้า

สำหรับการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า (แบบ พ.ก. 2) – นำผ่าน (แบบ พ.ก. 4) สิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์

 แบบฟอร์ม การขอ Username และ password

  แผ่นพับการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า NSW

 checklist เอกสารประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าว

 เอกสารและขั้นตอนประกอบการยื่นขอใบอนุญาต

  หนังสือยินยอมให้ใช้โรงงาน

สำหรับการยื่นแจ้งการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และการนำเข้าเพื่อส่งต่อพืชและ
ผลิตผลพืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ ด่านตรวจพืชทางอิเล็กทรอนิกส์

 กรณีมอบอำนาจทั่วไป

 กรณีมอบอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง

แบบฟอร์มคำขอตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 แบบฟอร์ม พ.ก. 1

 แบบฟอร์ม พ.ก. 2

 แบบฟอร์ม พ.ก. 3

 แบบฟอร์ม พ.ก. 4

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5-1

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5-2

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5-3

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5-4

 แบบฟอร์ม พ.ก. 5-5