ส่งออก

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนด IPPC (กบส.1)

เอกสารแนบ IPPC 

แบบคำขอรับ Username Password สำหรับขึ้นทะเบียน IPPC

แบบคำขอขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี (กบส.10)

แบบคำขอต่ออายุทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี (กบส.15)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับรองโรงรมเมทิลโบร์ไมด์ (กบส.ร101)

แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู้ผลิตผัก ผลไม้แช่เยือกแข็งหรือโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร (กวก.1)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบรถยนต์ไปประเทศออสเตรเลีย (พ.ก.15)

แบบคำขอตรวจรับรองแปลงปลูกต้นกวนอิมเพื่อรับรองการปลอดเชื้อ Erwinia chysanthemi และ Phytophthora cinnamomi  (สคว.กอ.001)

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก (พ.ก.16)

แบบคำขอขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้าและสวนเพื่อการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี (ก.ก.1)

แบบคำขออนุญาตส่งออกผลลำไยสด 

แบบคำขอใบรับรองสุขอนาามัยพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ก.7)

ตัวอย่าง การเขียนแบบฟอร์ม พ.ก.7

แบบคำขอใบรับรองสุขอนาามัยพืชสำหรับการส่งต่อ ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ก.8)