ส่งออก

   !!UP DATE !!

การส่งออกพืช

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/items.aspx

เวปไซต์สำหรับทำรายการพืชที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/items.aspx

Web (Attached_Sheet) ใบแนบ

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 1  https://1.179.221.200/phyto_item/attached_sheet.aspx

เวปไซต์สำหรับทำใบแนบที่ 2 https://96.30.117.20/phyto_item/attached_sheet.aspx

กรณีที่ให้บริการทำใบรายการพืชและใบแนบทางอินเตอร์เน็ทไม่ได้
ให้ใช้ปรแกรมทำใบรายการพืชและใบแนบแบบไม่ต่ออินเตอร์เน็ท ที่เคยให้ไร
หากเกิดการทับซ้อนของฟอร์มบนหนจอ ต้องใช้ผ่าน Internet Explorer 8.0 จะแสดงฟอร์มได้ดีก็ขึ้น

 

++UP DATE ++

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขกฎระเบียบของประเทศปลายทาง 

⇒ การนำเข้าสินค้าเกษตร 8 ชนิด สู่สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

⇒ การตรวจกักกันพืชซึ่งไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ สำหรับการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

⇒ การตรวจกักกันพืชซึ่งไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ สำหรับการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น 1

⇒ เงื่อนไขการนำเข้าต้นกล้วยไม้สู่ประเทศอินโดนีเซีย

⇒ เงื่อนไขการนำเข้ามะขามหวานสู่สาธารณรัฐอินเดีย

⇒ เงื่อนไขการนำเข้าข้างกล้อง และข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างสมบูรณ์ (Australia)1

⇒ เงื่อนไขการนำเข้าข้างกล้อง และข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างสมบูรณ์ (Australia)2

 

♥ เอกสารเกี่ยวกับการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ♥

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นคำขอ/แจ้งงาน และขอใบรับรองสุขอนามัยพืช>>สำหรับผู้ประกอบการ<<

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นคำขอ/แจ้งงาน และขอใบรับรองสุขอนามัยพืช*>สำหรับผู้ประกอบการ<*

การขอรหัสผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม พ.ก.7 สำหรับยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

ตัวอย่างการเขียน พ.ก.7

 

♣ สินค้าห้ามส่งออก ♣

พืชสงวนไทย 11 ชนิด