ฐานข้อมูลใบอนุญาต พ.ร.บ.พันธุ์พืช

 

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (*ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)