ฐานข้อมูลใบอนุญาต พ.ร.บ.พันธุ์พืช

 

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า  (*Update กพ 63)

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า  (*Update กพ 63)

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)