กักพืช

Up date !!

ข้อมูลสรุปสินค้าเกษตรที่มีการส่งออก (เฉพาะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช) ปี 2561

 

ข้อมูลการส่งออก ต้นไม้ประดับ ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช)  2561 รวม

ข้อมูลการส่งออก ต้นไม้น้ำ ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช)  2561 รวม

ข้อมูลการส่งออก ต้นไม้ผล ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช)  2561 รวม

ข้อมูลการส่งออก ต้นกล้วยไม้ ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช)  2561 รวม

 

ข้อมูลการส่งออก ผลไม้สด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รายประเทศ

ข้อมูลการส่งออก ผลไม้สด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รายชนิด

ข้อมูลการส่งออก ผลไม้สด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รวม

 

ข้อมูลการส่งออก ผักสด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รายประเทศ

ข้อมูลการส่งออก ผักสด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รายชนิด

ข้อมูลการส่งออก ผักสด ไปต่างประเทศ (เฉพาะมีใบรับรองสุขอนามัยพืช) 2561  รวม