ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สคว.

     สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 262 ภายหลังจากที่ได้มีการรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกันเป็นกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515