ตอน “ยกย่อง” . รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่คนไทยต้องการ” โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเผยแพร่โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . ตอน “โอกาส” . รณรงค์ประชาสัมพันธ์…

นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคากรดีเด่น ของสำนักงานเลขานุการกรม…

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการเพื่อการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม…

ตอน “หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง” . โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ โดย สำนักงาน ป.ป.ช. . ตอน “เกมส์โกง สังเวียนทุจริต” . โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ โดย สำนักงาน ป.ป.ช.…

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 201…

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมจัดพิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์ แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ…

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ…

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมวิชาการเกษตร” ตามของนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ มาให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกและการจัดการขยะ…

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช” เนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13…

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 44 ปี  พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล…