เลขานุการกรม 

โทรศัพท์: 0 2579 2445 โทรสาร: 0 2940 5527

กลุ่มสารบรรณ

โทรศัพท์: 0 2940 5473 โทรสาร: 0 2940 5248
อีเมล์: sarabundoa@gmail.com

งานรับส่ง

โทรศัพท์: 0 2579 0580

งานร่างโต้ตอบ

โทรศัพท์: 0 2579 9654

กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โทรศัพท์: 0 2579 8531 และ 0 2579 0151-7 ต่อ 143
โทรสาร: 0 2579 5248

งานวิทยุสื่อสาร

โทรศัพท์: 0 2940 5529 โทรสาร: 0 2579 8531

งานโสตทัศนูปกรณ์

โทรศัพท์: 0 2940 5529

กลุ่มเผยแพร่และนิทรรศการ

โทรศัพท์: 0 2561 2825 และ 0 2579 0151-7 ต่อ 109
โทรสาร: 0 2579 4406
อีเมล์: prdoa55@gmail.com

งานนิทรรศการ

โทรศัพท์: 0 2579 1332

งานผลิตเอกสาร

โทรศัพท์: 0 2940 8529

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

โทรศัพท์: 0 2561 3463-4 และ 0 2579 0584 โทรสาร: 0 2561 3463
อีเมล์: chana11th@yahoo.com

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

โทรศัพท์: 0 2579 0151-7 ต่อ 320
อีเมล์: prcdoa@gmail.com