เลขานุการกรม นางสาวธิดากุญ แสนอุดม (เลขานุการกรม)

โทรศัพท์: 0-2579-2445 โทรสาร: 0-2940-5527

กลุ่มสารบรรณ ทิติยา บัวไพร (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โทรศัพท์: 0-2579-0580 โทรสาร: 0-2940-5248
อีเมล์: sarabundoa@gmail.com

งานรับส่ง / ร่างโต้ตอบ

โทรศัพท์: 0-2940-5473

กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ สุขผล สุภานันท์ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โทรศัพท์: 0-2579-8531 และ 0-2579-0151-7 ต่อ 143
โทรสาร: 0-2579-5248

งานวิทยุสื่อสาร

โทรศัพท์: 0-2940-5529 โทรสาร: 0-2579-8531

งานโสตทัศนูปกรณ์

โทรศัพท์: 0-2940-5529

กลุ่มเผยแพร่และนิทรรศการ อุดมพร สุพคุตร์ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โทรศัพท์: 0-2561-2825 และ 0-2579-0151-7 ต่อ 109
โทรสาร: 0-2579-4406
อีเมล์: prdoa55@gmail.com

งานนิทรรศการ

โทรศัพท์: 0-2579-1332

งานผลิตเอกสาร

โทรศัพท์: 0-2940-8529

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ชนกานต์ สมิตะสิริ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โทรศัพท์: 0-2561-3463-4 และ 0-2579-0584 โทรสาร: 0-2561-3463
อีเมล์: chana11th@yahoo.com

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พนารัตน์ เสรีทวีกุล (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โทรศัพท์: 0-2579-0151-7 ต่อ 320
อีเมล์: prcdoa@gmail.com