ข้อปฏิบัติการใช้หอพัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองเข้าใช้บริการหอพักกรมวิชาการเกษตร

1.การสำรองห้องพัก และการเข้าพัก

1.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการกรม

1.2 ผู้เข้าพักเป็นหมู่คณะต้องแจ้ง จำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก

1.3 เมื่อเข้าพักต้องกรอกแบบฟอร์ม การเข้าพัก ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก

2.ข้อปฏิบัติระหว่างพักในหอพัก

2.1 ห้ามส่งเสียงดังสร้างความรบกวน ก่อความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในหอพัก เช่น เปิดลำโพง เล่นดนตรี คุยโทรศัพท์ เสียงดังเกินไป เป็นต้น

2.2 ห้ามทะเลาะวิวาทภายในหอพัก

2.3 ห้ามลัก/ขโมยทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ ภายในหอพักหรือของผู้ที่พักอาศัยในหอพัก

2.4 ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก

2.5 ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ การเข้าพักอาศัยในหอพัก

2.6 ห้ามนำอาหารขึ้นมารับประทานภายในห้องพัก

2.7 ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอกขึ้นหอพัก

2.8 ต้องรักษาความสะอาดห้องพัก ของใช้ส่วนรวม และไม่วางสิ่งของไว้หน้าห้องพัก

2.9 ห้ามครอบครองวัตถุอันตราย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของหอพัก และผู้อาศัยในหอพัก เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด แก๊สปิกนิก เชื้อเพลิง ฯลฯ

2.10 ห้ามทำลายทรัพย์สินหอพัก เช่น รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ และหากทำทรัพย์สินเสียหายจะต้องชำระค่าปรับตามราคาของทรัพย์สินนั้น

2.11 ห้ามโยน ขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของใด ลงมาจากห้องพัก

2.12 ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมาใช้ในห้องพัก

2.13 ห้ามประกอบอาหารในหอพัก

2.14 ห้ามตากผ้าและวางพาดสิ่งของต่างๆ บนขอบระเบียบหลังห้องพัก

2.15 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไว้ในบริเวณหอพัก/ห้องพัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองเข้าใช้บริการหอพักกรมวิชาการเกษตร