คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มสารบรรณ

1) คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอก

2) คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์

1) คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมแซม

2) คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ห้องประชุม

3) คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเลขานุการกรม

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มเผยแพร่และนิทรรศการ

1) คู่มือการปฏิบัติงานการถ่ายภาพและเขียนคำบรรยายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

2) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำต้นฉบับหนังสือพิมพ์กสิกร

3) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำจดหมายข่าวผลิใบ

4) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการ

5) คู่มือการปฏิบัติงาน งานเขียนป้ายผ้า / ป้ายโฟม / ตัดสติ๊กเกอร์

6) คู่มือการปฏิบัติงาน งานศิลป์อื่น ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

1) คู่มือการปฏิบัติงานประสานราชการ

2) คู่มือการปฏิบัติงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ

3) คู่มือการปฏิบัติงานการประชุม

4) คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณการเงิน บัญชี

5) คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์

6) คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการของกรม / งานพิธีการอื่น ๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

1) คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

2) คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวเตือนภัยเกษตรกร

3) คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์

4) คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์

5) คู่มือการปฏิบัติงานการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์