กรมวิชาการเกษตร เปิดก๊อก 2 รุดปรับระบบใหม่ ใช้บริการง่ายขึ้น ทั้งค้นหาข้อมูลงานบริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านช่องทางเฉพาะกิจ www.doa.go.th/covid-19 ทั้งงานบริการออกใบรับรอง ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ตรวจรับรอง ออกใบอนุญาต ย้ำพร้อมให้บริการเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ
.

.
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ หรือ “โรคโควิด-19” ในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำมาตรการเพื่อรองรับงานให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีงานที่ต้องให้บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวนถึง 28 งานบริการ ได้แก่ งานออกใบรับรอง ออกใบอนุญาต ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์  ตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช  ตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์  การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์
.
การให้บริการในช่วงเวลาปกติ มีหลายขั้นตอนที่ผู้รับบริการจะต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาขอรับบริการ  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.doa.go.th มาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน  เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์มหรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมลหรือโทรสาร โดยหากผ่านการตรวจสอบแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาให้ผู้รับบริการมารับหนังสือสำคัญฉบับจริงต่อไป
.
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะรายใหม่ที่ต้องการใช้บริการงานบริการต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีอยู่ถึง 28 งานให้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลประเภทงานบริการและทราบถึงขั้นตอนการให้บริการที่ปฏิบัติด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ปรับระบบใหม่โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปรับการบริการได้ที่ช่องทางเฉพาะกิจ www.doa.go.th/covid-19 ซึ่งจะจัดแยกงานบริการไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของงาน และตามชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ โดยทุกขั้นตอนมีคำอธิบายที่เข้าใจง่าย และหากมีปัญหาในขั้นตอนใดก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการสื่อสารที่แจ้งไว้ได้
.
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ขอให้ประชาชนที่ต้องการรับบริการจากกรมวิชาการเกษตรเชื่อมั่นว่าจะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือกระทบน้อยที่สุดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร สามารถใช้บริการได้ที่ช่องทางเฉพาะกิจ www.doa.go.th/covid-19  ซึ่งกรมได้พยายามที่จะสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้เองโดยไม่ยุ่งยาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ขอรับการบริการให้มากที่สุด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว