สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
  4. ประสานราชการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
  6. ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย