กิจกรรม มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง      (1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63)

1) สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต
(สถานที่จัด : 20 จุด/20 จังหวัด/20 หน่วยงาน)

1.1) ศูนย์วิจัยปาล์มกระบี่ : จัดกิจกรรมสนับสนุนต้นพันธุ์สะตอ มะขาม และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.กระบี่ และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจในการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์

1.2) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ : สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์มะคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา เมล็ดกาแฟและปุ๋ยหมักเติมอากาศให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ

1.3) ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาว และต้นพันธุ์กาแฟอาราบิกา

1.4) ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง : สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

1.5) ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา : ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช สนับสนุนต้นพันธุ์ทุเรียน

1.6) ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย : สนับสนุนพืชเสริมรายได้

1.7) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ : สนับสนุนต้นพันธุ์พริกหัวเรือเบอร์ 13 ต้นพันธุ์พริกหัวเรือเบอร์ 25 ต้นพันธุ์มะเขือเทศศรีสะเกษ 1 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์และมาเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจาปี 2563

1.8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง : สนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ณ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ อ.เมืองปาน และ อ.งาว จ.ลำปาง และสนับสนุนพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ แก่เกษตรกรผู้รับบริการและที่สนใจ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

1.9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย : สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชเมืองหนาว และสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า

1.10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ : จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชมงานกาชาดประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานเกษตรอีสาน 2563 (จังหวัดขอนแก่น)
– แจกแผ่นพับความรู้ด้านการเกษตร วิทยากรให้ความรู้ในแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน
– สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยหมักเติมอากาศ

1.11) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพิจิตร 1

1.12) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด : สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง และต้นพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร 2 ณ งานกาชาดประจำปี จังหวัดร้อยเอ็ด

1.13) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ : ที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง ถั่วเขียว กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว ข้าวโพดเทียน และปัจจัยการผลิตแหนแดง และคู่มือการปลูกพืช

1.14) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 : สนับสนุนต้นกล้าผักคะน้า และกะเพรา

1.15) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี : สนับสนุนต้นกล้ากระวานและหม่อน

1.16) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร : สนับสนุนพันธุ์หน่อกล้วยเล็บมือนางเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1.17) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล : สนับสนุนต้นกล้าพริก และมะเขือ ณ จุดบริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

1.18) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

1.19) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา : สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ

1.20) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ : สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหนแดงและปุ๋ยหมักเติมอากาศ

กิจกรรม เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ      (1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63)

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย :

– จัดตลาดนัดร้านค้าชุมชนให้เกษตรกรประชาชนนาผลิตภันฑ์พื้นบ้านมาจำหน่าย
– จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ฯ ในราคาที่ถูกกว่าร้านทั่วไป
– บ้านพักราคาถูกกว่ารีสอร์ทข้างเคียง

2) ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ : จัดพื้นที่ต้นแบบตลาดสินค้าปลอดภัย ณ บริเวณอาคารริมทางหลวง เป็นต้นแบบตลาดสินค้าปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงดอนม่อนล้าน มาจำหน่ายให้กับประชาชนบุคคลทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

3) ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ : จำหน่ายพืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะระหวาน เสาวรส ยอดฟักแม้ว กาแฟสด มะคาเดเมีย อะโวคาโด

กิจกรรม ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      (1 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63)

1) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว

1.1) ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงวิจัย ทุเรียน เงาะ มังคุด และเดินชมความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในเส้นทางเดินเท้าริมคลองหนองเสม็ด

1.2) ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ :
– สนับสนุนน้ำดื่มแก่ประชาชนก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
– แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
– ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ แนะนำการปลูก การดูแล รักษา พืชผักและไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ กาแฟอาราบิกา มะคาเดเมีย มะระหวาน อาโวคาโด

1.3) ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย : จัดสถานที่ให้บริการประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ จัดซุ้มถ่ายรูป แปลงปอเทือง บริการน้ำดื่ม และให้คำปรึกษาด้านพืชแก่ผู้สนใจ

1.4) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า) : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว บริการห้องน้า จุดพักรถ

1.5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชสมุนไพรปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ สนับสนุนพันธุ์ไม้ ปัจจัยการผลิต เอกสารเผยแพร่

2) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

2.1) ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือทางการเกษตร พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงไว้บริเวณสวนทางเข้าศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พร้อมทั้งเที่ยวชมแปลงดอกทานตะวัน

2.2) ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว โรงเรือนแสดงพรรณที่หายาก เดินศึกษาธรรมชาติและเทศกาลกินผักเมืองหนาว

2.3) ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าชมและศึกษาดูงาน

2.4) ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และเข้าชมแปลงงานวิจัยไม้ผลเมืองร้อน

2.5) ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ และเปิดให้บริการห้องพักสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน

2.6) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ :
– เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร ไม้หอม
– ศาลาเรียนรู้ จำนวน 6 แหล่ง คือ พืชพันธุ์ดีผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร พืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร การผลิตกาแฟครบวงจร พืชสมุนไพร และการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
– แหล่งเรียนรู้ จำนวน 6 แหล่ง คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ พืชชุ่มน้ำ พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้หอม พืชผักพื้นเมือง และการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ
– กิจกรรมนันทนาการ เช่น เครื่องออกกำลังกาย

2.7) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวางและแม่จอนหลวง) : จัดกิจกรรมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม โดยนาแก้วส่วนตัวมาใช้บริการด้านกาแฟและชาเพื่อรับส่วนลดที่ร้านกาแฟ พร้อมบริการสะสมแต้ม

2.8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน : เปิดบริการบ้านพักรับรอง เยี่ยมชมความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ

2.9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ :
– เปิดบริการบ้านพักรับรอง อ่างแช่น้ำแร่ อาหาร กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ชมลำธารใสไหลผ่านกลางศูนย์ฯ
– เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ด้านพันธุ์พืช การผลิตพืช การบริหารจัดการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มีฐานการเรียนรู้ แปลงสาธิต

2.10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พุทธอุทยาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก บริการกาแฟสดชิมฟรี และบริการห้องน้ำสะอาด

2.11) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า) : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พืชหัว องุ่น พืชผักกินใบ พืชผสมผสาน การผลิตกาแฟ กิจกรรมหลามข้าวรับลมหนาว และเปิดให้บริการที่พัก

2.12) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ไม้ผล สมุนไพร ชมสวนไม้ป่า และเปิดให้บริการที่พัก

2.13) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์

2.14) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ : เปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่

2.15) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม : เปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาเรียนรู้ระบบการผลิตพืชปลอดภัยผ่านศูนย์เรียนรู้

2.16) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 : เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
– ให้บริการศึกษา เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
– สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักพันธุ์ดี ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง

3) จุดบริการประชาชน

1) จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่  (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63)

1.1) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร : จัดจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ ภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ (กิจกรรม : บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว สนับสนุนพันธุ์ไม้ แจกแผ่นพับ เอกสารวิชาการ)

2.1) ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ : บริเวณริมทางหลวง ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้

2.2) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ : ณ ถนนหน้าที่ว่าการอาเภอตากฟ้า

2.3) ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น : ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2.4) ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย : ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

2.5) ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง : ร้านค้าเกษตรสหกรณ์ จังหวัดตรัง (ปั๊มบางจากสาขานาท่าม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ)

2.6) ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร : ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร

2.7) ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี : ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

2.8) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ : ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

2.9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน : ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

2.10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง : ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

2.11) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ : ต.โป่งน้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

2.12) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ :
– จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่จัดร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่
– ร่วมจัดนิทรรศการกองวิถีเกษตรแป้ “แพร่เมืองเก่า 1,191 ปี” (เฉพาะกิจปี 2562) โดยจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิชาการ สาธิตการย้อมห้อมแบบโบราณ แจกเอกสาร แผ่นพับ และ ร่วมกิจกรรมมัดย้อมผ้าหม้อห้อม

2.13) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน : ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

2.14) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย : อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2.15) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ : ณ ด่านกักกันสัตว์หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

2.16) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 : ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2.17) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

2.18) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย : ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

2.19) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ : ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

2.20) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม : จัดร่วมกับสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

2.21) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม : จุดบริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

2.22) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี : ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2.23) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี : (สถานที่รอหน่วยงานหลักกาหนด)

2.24) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี : ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หมายเลขเส้นทาง 1 พหลโยธิน

2.25) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี : ณ หน้าโครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

2.26) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี : ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

2.27) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร : ต.สลุย อ.ท่าเเซะ จ.ชุมพร

2.28) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา : ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาติดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1048 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

2.29) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ : ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์