ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  กรมวิชาการเกษตร เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2522 โดยกรมวิชาการเกษตรได้ขอที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน 2,344 ไร่ (ที่ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์) ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากนายเผียน  อยู่รอด (อดีตนายอำเภอมะขาม) มอบพื้นที่ให้ อีก 30 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น    2,374 ไร่ ในระยะแรกดำเนินการในลักษณะของแปลงเพราะ และขยายพันธุ์ยาง       จนกระทั่งปี 2528 จึงได้รับงบประมาณให้ก่อตั้งเป็นสถานีทดลองยางทุ่งเพล ต่อมาในปี 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองยางทุ่งเพลเป็นสถานีทดลองยางจันทบุรี ในปี 2544 ได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ ได้พื้นที่ทั้งสิ้นในปัจจุบัน จำนวน   2,591 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ต่อมาในปีงบประมาณ 2546 กรมวิชาการเกษตร       ได้ปรับโครงสร้างใหม่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการด้านพื้นและปัจจัยการผลิตจันทบุรี และในปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นายอรัญ แจ้งชัด                          มิถุนายน พ.ศ. 2522 –  กันยายน 2542
  2. นายสุรเดช ปัจฉิมกุล                    ตุลาคม 2542 – ธันวาคม 2544
  3. นายสมบัติ พิงกุศล                       ธันวาคม 2544 – มิถุนายน 2550
  4. นายสุวิทย์ กลัดอินทร์                  มิถุนายน 2550 – มีนาคม 2557
  5. นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง                มีนาคม 2557 – ตุลาคม 2558
  6. นายชลธี  นุ่มหนู                           ตุลาคม 2558 – เมษายน 2562
  7. นางเอื้อมพร  สุทธิอาภาพงศ์       เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 (รักษาการณ์ในตำแหน่ง)
  8. นายพินิจ  กัลยาศิลปิน                 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน