วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์การนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ค่านิยม

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ”

วัฒนธรรม

“รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์”

เป้าประสงค์

  1. ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิต     เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
  2. ได้แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชมีคุณภาพปลอดภัยผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล
  3. ให้เกษตรกร มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืชและมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ