previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร    มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์รวมทั้งกระจายพันธุ์ ไปสู่พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น