ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เดิมชื่อ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2556

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ถนนพรหมสถิต ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ห่างจากอำเภอกำแพงแสน 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครปฐม 30 กิโลเมตร

หน้าที่รับผิดชอบ

ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงานโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดนครปฐม และนนทบุรี

สภาพภูมิประเทศและอากาศของจังหวัดนครปฐม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ความสูงของพื้นที่โดยทั่วไปสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 6 เมตร โดยลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก และมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากเหนือสู่ใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมีระดับความสูงประมาณ 6 -10 เมตร ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มมีที่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ำกระจายอยู่โดยทั่วไปสำหรับพื้นที่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตรกรรมและคมนาคมหลายแห่ง พื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 2 – 4 เมตร ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ จึงทำให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ ของจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 2554 ประมาณ 27.64 องศาเซลเซียส และช่วงอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม วัดได้ 35 องศาเซลเซียส

– ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ได้รับอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนตกในจังหวัดตลอดปี 2554 วัดได้ 1,295.50 มิลลิเมตร และช่วงที่ฝนตกมากที่สุด เดือนตุลาคม วัดได้ 350.60 มิลลิเมตร

– ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือ

จากประเทศจีนแผ่ลงมา ช่วงอากาศที่หนาวที่สุดจะอยู่ในช่วงระยะปลายเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม แต่โดยทั่วไปในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 18.80 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

อุณหภูมิ จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2550-2554) ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 37.30 องศาเซลเซียส ในปี 2553 สำหรับอุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 27.61 องศาเซลเซียส ในปี 2551 และมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28.05 องศาเซลเซียส