ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
การใช้ไส้เดือนฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง
การใช้การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
การเพาะชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย