วิทยากร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ กระบวนการปลูกพืชผักและการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic)

วิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ การแปรรูป และการตลาด เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566