ผลิตพันธุ์พืช

ราคาจำหน่ายกิ่งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืช

ชนิดพืช ราคาจำหน่าย (บาท/ต้น) หมายเหตุ
มะขามเปรี้ยว 40 ศก.
มะนาวตอนกิ่ง 20 ตาฮิติ
มะนาวติดตา 30 ตาฮิติ
มะม่วง 35 โชคอนันต์
ลำไย 30 พันธุ์ดอ
ส้มเขียวหวาน 50
มะขามป้อม 50
คะน้า 800 หนึ่งกิโลกรัม
ผักกาดกวางตุ้ง 500 หนึ่งกิโลกรัม
ถั่วฝักยาว 350 หนึ่งกิโลกรัม
ผักบุ้ง 100 หนึ่งกิโกรัม
ปทุมมา G1 9 หัว

 ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ที่ได้รับรางวัล

  1. ผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประจำปี 2555 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย
เรื่อง การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย,          นางสาวประนอม  ใจอ้าย)
  1. ผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประจำปี 2557 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตห้อมเพื่อใช้ย้อมผ้าในภาคเหนือตอนบน (นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล      สุริยะพรหมชัย,นายรณรงค์  คนชม)
  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับดี ประเภทงานพัฒนาการวิจัย
          เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตอนบน  (นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล   สุริยะพรหมชัย,นายรณรงค์  คนชม)
  1. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน
เรื่อง ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์และพฤกษเคมีของมะขามป้อมในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่เพื่อการใช้ประโยชน์  (นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นายกัมปนาท  บุญสิงห์)
  1. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น
เรื่อง โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ (นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย,          นางสาวประนอม  ใจอ้าย)
  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประจำปี 2561 ประเภท งานพัฒนางานวิจัย
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย)
  1. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย)
  2. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช 2564  ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (นางสาววิภาดา  แสงสร้อย)
  ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัล
  1. รางวัลนโยบายของรัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ประเภทรางวัล บูรณาการการบริโภคที่เป็นเลิศ
เรื่อง ห้อมสายใยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างชีวิต (นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา     แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย,นายรณรงค์  คนชม)