สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
จำนวน 62 ตอน  สามารถรับชมได้
ตามลิงค์ที่แนบด้านล่างค่ะ
ตอนที่1 พลังแผ่นดิน
https://youtu.be/A3Z1jSB9V-4
ตอนที่2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน
https://youtu.be/amnzD2SKxzc
ตอนที่3 การเสด็จพระราชสมภพ
https://youtu.be/cGrjzMe9RPQ
ตอนที่4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย
https://youtu.be/K8mIwu_PpU0
ตอนที่5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น
https://youtu.be/JULEz6AWLyQ
ตอนที่6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ
https://youtu.be/Zec-rw2zDGM
ตอนที่7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน
https://youtu.be/W-ChGwHJCZI
ตอนที่8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
https://youtu.be/bu4sD9ilsws
ตอนที่9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง
https://youtu.be/HsKc0WW8FDY
ตอนที่10 ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรเสมอ
https://youtu.be/EarhobbS2is
ตอนที่11 พระราชทานทุนการศึกษา
https://youtu.be/Yq3ttB3C2Hc
ตอนที่12 พระราชทานปริญญาบัตร
https://youtu.be/6AHc4tUCjLc
ตอนที่13 สายธารพระเมตตาสู่พื้นที่ห่างไกล
https://youtu.be/LBr-MQzqdnA
ตอนที่14 พระราชหฤทัยความเป็นครู
https://youtu.be/wPPGr1Tp_ZY
ตอนที่15 พระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
https://youtu.be/J12bc_K0_E0
ตอนที่16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร
https://youtu.be/VwQ4JA7Bwno
ตอนที่17 สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร
https://youtu.be/5mB7e3-X9lo
ตอนที่18 สายธารพระเมตตาประจักษ์แก่สายตานานาชาติ
https://youtu.be/69hBxx2qbr0
ตอนที่19 อัครศาสนูปภัมภก
https://youtu.be/FVnOtmSlLiY
ตอนที่20 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
https://youtu.be/uFcAs3AYV0k
ตอนที่21 พระบรมราชูปถัมภ์ต่อทุกศาสนา
https://youtu.be/hTSHdS-QbNc
ตอนที่22 พระก่อเกื้อรังสรรค์มรดกไทย
https://youtu.be/8jl2Et1I9Jg
ตอนที่23 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย
https://youtu.be/u63vj-FUDmg
ตอนที่24 บทเพลงพระราชนิพนธ์สายธารแห่งความผูกพัน
https://youtu.be/Kg6LdkuT_dU
ตอนที่25 พระปรีชาญาณเชิงช่าง
https://youtu.be/m3vWpvSRHnE
ตอนที่26 พระมหากษัตริย์นักกีฬา
https://youtu.be/YWiLNWH1fAM
ตอนที่27 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา
https://youtu.be/_Qr2IlbKJIg
ตอนที่28 พระมหากษัตริย์กษัตริย์ นักการเกษตร
https://youtu.be/oeya9K55ROQ
ตอนที่29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน
https://youtu.be/E6O0iXaz9HE
ตอนที่30 โคนม มรดกจากพระองค์
https://youtu.be/DWkoAzGJs6o
ตอนที่31 เกษตรทฤษฎีใหม่
https://youtu.be/j5HJd45o0fQ
ตอนที่32 ปลูกป่าในใจคน
https://youtu.be/nsHZq71WIos
ตอนที่33 ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
https://youtu.be/dZ9EoW8_lmU
ตอนที่34 ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้
https://youtu.be/f25Zpu-ngjo
ตอนที่35 ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิต
https://youtu.be/TfUI1LOw2Rk
ตอนที่36 ป่าชายเลนในพระราชดำริ
https://youtu.be/M7SMVHjCLy4
ตอนที่37 หญ้าแฝกจากพระราชดำริ
https://youtu.be/913sMao2xz8
ตอนที่38 พืชพรรณของแผ่นดิน
https://youtu.be/QOuPbDvX6LA
ตอนที่39 พระปรีชาญานด้านความมั่นคงทางอาหาร
https://youtu.be/J3l8jph01Ag
ตอนที่40 พระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งธรรมชาติ
https://youtu.be/kgzvycpXc6I
ตอนที่41 ทรงหล่อเลี้ยงสายนทีบนที่สูง
https://youtu.be/kEoDk66GcnI
ตอนที่42 ทรงพัฒนาสายนทีหล่อเลี้ยงพื้นที่อีสาน
https://youtu.be/zbp7rTE9mfE
ตอนที่43  สายนที 4 น้ำ 3 รส จากน้ำพระราชหฤทัย
https://youtu.be/EsCGWgGeePE
ตอนที่44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
https://youtu.be/gQig0u4qqpI
ตอนที่45 “ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย
https://youtu.be/XLD0E1Gpsoc
ตอนที่46 พระปรีชาญาณด้านดิน
https://youtu.be/lxH8AQc7TKc
ตอนที่47 พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดิน
https://youtu.be/ekQ46dRJS3U
ตอนที่48 ศูนย์รวมใจของปวงชน
https://youtu.be/pzkkpl_iBDY
ตอนที่49 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
https://youtu.be/3AEpHC8xrkQ
ตอนที่50 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
https://youtu.be/o7kDRkPvk_w
ตอนที่51 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่เลโซโธ
https://youtu.be/_-K34q9gmdw
ตอนที่52 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่นานามิตรประเทศ
https://youtu.be/7M3l7VC_BgM
ตอนที่53 ทรงสานสายสัมพันธ์อันแผ่ไพศาล
https://youtu.be/eYEs42xHtF4
ตอนที่54 รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้น
https://youtu.be/ZMI8oVbBgrM
ตอนที่55 พระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมกรุงเทพมหานคร
https://youtu.be/5jUgXHJHivM
ตอนที่56 พระปรีชาญาณด้านพลังงาน
https://youtu.be/ib5G5vopjmk
ตอนที่57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน
https://youtu.be/TDh5ME2-8PA
ตอนที่58 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ
https://youtu.be/hVdmDvguy0U
ตอนที่59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา
https://youtu.be/JSl-q6gyE1E
ตอนที่60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
https://youtu.be/PW81kEF7ouI
ตอนที่61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/0WUT3pqx-h0
ตอนที่62 อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลก
https://youtu.be/MyC9QWRSghw
ลิ้งค์สำหรับใช้โหลดจาก Google Drive 
https://drive.google.com/.../10EbAeY...