ข่าวกิจกรรม

จัดอบรมเกษตรกรในหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว ภายใต้โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลากลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูที่ดินสะพานไม้แก่น หมู่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ และ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำเค็ม หมู่ 9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้เรื่องการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในครัวเรือน และนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ต่อไป