ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม Morning Talk กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่  18 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Morning  Talk กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ “เกษตรสัมพันธ์ พบกัน ปันไอเดีย” เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานสำคัญของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกระซับความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงการเกษตรให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์