ติดตามโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Factory)

             วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอัชลี นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย และคณะ ได้เข้าตรวจติดตามโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Factory) ของบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นต้นแบบของบริษัทผลิตวัตถุอันตรายที่ได้รับ Q- factory จากกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม พร้อมทั้งกำกับ ดูแล การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

การอบรม “ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร”

             เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร”ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๖๓ ราย    
             สำหรับหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ให้มีความรู้ด้านวิชาการเกษตรและวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนให้มีความรู้ทางด้านกฏหมายและจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายซึ่งผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และให้ ผู้ควบคุมการใช้ต้องเข้ารับการฝึกอบรมความรู้และต้องผ่านการอบรมทุกๆ ๕ ปี เพื่อให้ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ ใช้รับจ้าง สามารถมีใบอนุญาตประกอบกิจการด้านวัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การประชุมหารือการยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พ.ศ. …

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พ.ศ. …โดยมีนายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และผู้แทนจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผู้แทนจากกองปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำนักนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย/ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร/ สมาคมอารักขาพืชไทยเข้ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร ในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอวาระร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร และจะนำผลการหารือไปรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป