งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กรมวิชาการเกษตร จัดทำมาตรการรองรับงานให้บริการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาขอรับบริการ เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่างๆ และกรอกแบบฟอร์ม หรือ ยื่นคำขอผ่านทางอีเมล หรือ โทรสาร หากผ่านการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และแจ้งกลับทางอีเมล เพื่อนัดหมายวันเวลาให้ผู้รับบริการรับหนังสือสำคัญฉบับจริงต่อไป
.
.
.
.
.

รวมจุดตรวจด่านตรวจพืชดันส่งออกคล่องตัว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรวมจุดตรวจด่านตรวจพืช และโครงการศูนย์จัดเตรียมสินค้าเกษตรผ่านช่องทางพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้นโยบายกรมวิชาการเกษตรพัฒนาระบบการบริการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิให้มีความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการส่งออก พร้อมให้จัดทำแผนย้ายสถานที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและจุดตรวจสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นที่เดียวกัน โดยคาดว่าจะให้บริการผู้ส่งออกได้ประมาณปลายปีนี้ ทั้งนี้ในปี 2563 มีผู้ส่งออกมาใช้บริการส่งออกด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 963 ราย ส่งออกผักผลไม้ และไม้ดอกมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ปริมาณ 56,268 ตัน มูลค่าส่งออกถึง 10,000 ล้านบาท
.
.
.
.
.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตร ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตร ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคงคา ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้แนวทางในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งให้ปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงานและจุดให้บริการประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการ