พันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ควบคุม

แนวทางการขออนุญาตฯ สำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง
คู่มือขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

การต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตาม พ.ร.ฎ. ฉบับใหม่

ถาม-ตอบ การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าว 

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม