ปุ๋ย

ข้อมูลใบอนุญาต-ทะเบียน-หนังสือรับแจ้งปุ๋ย

ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า

ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย

ใบอนุญาตขายปุ๋ยทั่วประเทศ

ข้อมูลนำเข้าปุ๋ยเคมี

การนำเข้าปุ๋ยเคมี  ปี พ.ศ. 2561 (รายสูตร)

การนำเข้าปุ๋ยเคมี  ปี พ.ศ. 2562 (รายสูตร)

การนำเข้าปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2563 (รายสูตร)

การนำเข้าปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2563 (รายประเทศ)

การนำเข้าปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2564 (รายสูตร)

การนำเข้าปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2564 (รายประเทศ)

ข้อมูลส่งออกปุ๋ยเคมี

การส่งออกปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2561 (รายสูตร)

การส่งออกปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2562 (รายสูตร)

การส่งออกปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2563 (รายสูตร)

การส่งออกปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2564 (รายสูตร)

สรุปข้อมูลนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย

สรุปข้อมูลขำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ปี พ.ศ. 2563

สรุปข้อมูลขำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ปี พ.ศ. 2564