ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวร.นว 62127341909 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,920.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.4 63017056659 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลวัว) จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.6 63017286168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,930.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63017250522 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,618.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63017261382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,260.00 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กมพ. 63017319544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,873.00 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ฮธ-๖๙๔๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวร.ขก. 63017322801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต อ้อยทนแล้ง (อ้อยปลูกปี 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวร.ขก. 63017319472 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างกำจัดวัชพืช/ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4761 จาก 4979