ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1850 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1500 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3500 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 1 ม.ค. 113 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.3 ขก. 63027060734 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,666.55 1 ม.ค. 113 วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 240.00 1 ม.ค. 113 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถแทรกเตอร์ 3ต – 2891 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63017566686 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,560.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63017403497 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63017403868 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,939.00 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมีและวัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครสวรรค์ 63027064490 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,488.00 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4935 จาก 5227