ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 561.75.- 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63027454225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,877.00 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 305.00 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 1 ม.ค. 113 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 790.00 1 ม.ค. 113 จัดจ้างเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ดพ.ทร.ฉบ. 63027432485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,600.- 1 ม.ค. 113 วัสดุุสำนักงานหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63027156211 ประกาศราคากลาง 7,664,099.00 1 ม.ค. 113 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563 สวพ.7 63027527243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,600.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 800.00 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 645.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8826 จาก 9202