นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นำคณะนักวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่ บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เพื่
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นำคณะนักวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่ บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เพื่

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้านกาแฟของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมการต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้านกาแฟของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมการต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่ดูงานด้านการผลิตมะเขือเทศรับประทานผลสด โดยมีเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และนายสมชาย ยังสันติวงษ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่ ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่ดูงานด้านการผลิตมะเขือเทศรับประทานผลสด โดยมีเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และนายสมชาย ยังสันติวงษ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่ ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางการวิจัยและแก้ไขปัญหาการผลิตมันฝรั่งรับประทานสด ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางการวิจัยและแก้ไขปัญหาการผลิตมันฝรั่งรับประทานสด ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่